Вероятно проблемът, свързан с уреждане на ипотека след развод, е един от най-деликатните такива в юридическата сфера. През последните десетилетия се увеличава броят на разводите, което прави уреждането на ипотека след развод изключително актуална тема.
Ипотеката представлява правен институт с обезпечителни функции. Тоест, тя трябва да осигури кредитора при неизпълнение от страна на длъжника.
Когато по време на брака семейството е решило да изплаща ипотека, подялбата на жилището или погасяването на ипотеката след развода поражда много главоболия и за 2-те страни. Ако е налице фактическо съпружеско съжителство, се появява въпросът относно съдбата на имуществото след развода, когато това имущество е ипотекирано.

Коментари

Кой подкрепи тази публикация

Последни коментари
Статистика