Наследството представлява съвкупност от всички имуществени права и задължения на наследодателя, на починалото лице. В закона то се назовава още „наследствена маса“ или „наследствено имущество“.
В наследството влиза правото на собственост върху движимите и недвижимите вещи на наследодателя. Тук може да влиза къща, апартамент, земелски земи, движими вещи за обикновено ползване (например телевизор или мебели). Вещното право на ползване не се наследява, тъй като е непрехвърлимо и се погасява по силата на закона от деня на смъртта на наследодателя.
В него влизат още и облигационни вземания на наследодателя – например трудово възнаграждение, възнаграждения по договори за изработка, авторско възнаграждение, вземания от банки по договори за банков влог и др.

Коментари

Кой подкрепи тази публикация

Последни коментари
Статистика